Бухгалтерский учет

Завдання: Заповнити окремі графи деяких форм фінансовї звітності згідно з умовами наведених задач.

Задача 1: Скласти баланс підприємства згідно з даними, наведеними в таблиці 1.

Таблиця 1.

ВИХІДНІ ДАНІ ЗА ВАРІАНТАМИ

Найменування господарських засобів і джерл їхнього утворення

Сума, грн.

Варіанти

А-Ж

З-М

Н-П

Р-С

Т-Я

 

1

2

3

4

5

1.Основні засоби (фонди)

520000

686380

910000

528000

850000

2.Знос ОЗ

20000

10000

30000

23000

35000

3.Сировина і матеріали

18000

15000

13000

-

25000

4.Статутний капітал

532000

720000

902360

522170

853470

5.Поточний рахунок

15000

17400

16300

19600

25000

6.Заборгованість постачальникам

1900

1800

7000

5000

6400

7.Паливо

2100

-

-

3500

2400

8.Малоцінні та швидкозношувані предмети

2700

5200

2100

-

-

9.Заборгованість за короткостроковими позиками

3200

1900

3300

1900

2700

10.Борг підзвітних осіб

100

150

130

110

-

11.Запасні частини

1200

800

900

2000

1600

12.Заборгованість робітникам щодо заробітної плати

4000

6300

5700

5900

5300

13.Незавершене виробництво

300

2000

4000

4100

3600

14.Заборгованісь перед фондами соціального страхування

400

630

570

590

530

15.Товари

4000

-

3500

-

2000

16.Каса

200

100

300

150

300

17.Готова продукція

5200

4100

5100

4500

4400

18.Заборгованість різних дебіторів

-

18000

300

-

400

19.Орендовані ОЗ (фонди

-

500

-

700

-

20.Нерозподілений прибуток

7000

9000

4700

4100

6300

21.Додатковий капітал

300

-

2000

-

5000

Задача 2: На підставі даних, наведених у таблиці 2., заповнити звіт про фінансові резултати за поточний період та проаналізувати склад доходів та витрат за розділом 1 „Фінансовий результат”.

Таблиця 2.

Показники

Сума, грн.

Варіанти

А-Ж

З-М

Н-П

Р-С

Т-Я

1

2

3

4

5

1.Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

12000

9000

57000

30000

72000

2.Податок на додану вартість

?

?

?

?

?

3.Собівартість пеалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

5000

4000

20000

10000

30000

4.Інші фінансові витрати, у тому числі ПДВ

3000

900

6000

3000

6000

5.Інші фінансові доходи

-

2000

1000

5000

2000

6.Перераховано Пенсійному фонду 3% від вартості реалізованого автомобіля

300

360

600

420

540

Задача 3: Згідно з даними розрахунково-платіжної відомості підприємства за місяць сума нарахувань та утримань складає (табл. 3):

Таблиця 3.

Зміст господарської операції

Варіанти

А-Ж

З-М

Н-П

Р-С

Т-Я

1

2

3

4

5

Заробітна плата:

         

.1Пацівникам основного виробництва

15340

20320

10200

18400

20100

.2Загальновиробничому персоналу

10200

16100

12400

12115

9800

.3Працівникам, які виконували мкханізовані і кінно-ручні роботи у рослинництві, тваринництві, допоміжних і промислових виробництвах

8400

10200

8200

9200

5400

.4Адміністративному персоналу

6200

10100

4200

10352

10284

.5Премії працівникам основного виробництва

1200

2000

500

1000

600

.6Премії загальновиробничому персоналу

2000

1500

800

400

1000

.7Доплата за роботу в понаднормовий час

620

1200

900

700

-

.8Працівникам з виправлення браку

-

440

-

-

200

.9Оплата чергових відпусток з резервного фонду

4000

5000

2000

3000

1500

.10Оплата листів непрацездатності робітникам на строк до 5 днів

3500

4200

2200

3800

100

Утримання податку з доходів фізичних осіб

3800

4200

1200

3400

3200

Утримання за виконавчими листами

600

300

240

-

-

Утримання за товари, куплені в кредит

540

1200

120

250

-

Виплачено аванс за першу половину місяця

12030

16500

12200

15000

-

Виплачено матеріальну допомогу робітникам піприємства

12030

16500

12200

15000

-

Утримано до Пенсійного фонду 2%

?

?

?

?

?

Утримання до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 0,5%

?

?

?

?

?

Утримання до Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1%

?

?

?

?

?

Відрахування до:

         

.1Пенсійного фонду 31,8%

?

?

?

?

?

.2Фонду соціального страхування на випадок безробіття 1,3%

?

?

?

?

?

.3Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності 2,9%

?

?

?

?

?

.4Фонду соціального страхування від нещасного випадку 1,3%

?

?

?

?

?

Завдання „а” до задачі 3:

За даними, наведеними в таблиці 3:

1) скласти записи в синтетичному обліку;

2) розрахувати суми внесків у розрізі нарахуваньта відрахувань до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасного випадку;

3) заповнити існуючі форми звітності, які потрібно здавати до Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування з тимчасової непрацездатності, Фонду соціального страхування на випадок безробіття та Фонду соціального страхування від нещасного випадку.

Завдання „б” до задачі 3:

На підприємстві за грудень було здійснено господарські операції. Сальдо за рахунками на 01.01.2006 р. Показано в табл. 4, а господарські операції за грудень 2005 року в табл. 5.

Необхідно скласти фінансову звітність за квартал: Баланс та звіт про фінансові результати; річний звіт – Звіт про рух грошових коштів та звіт про власний капітал, Примітки до річної звітності.

Таблиця 4.

Номер рахунку

Найменування рахунка

Залишки для варіантів, грн.

А-Ж

З-М

Н-П

Р-С

Т-Я

1

2

3

4

5

10

Основні фонди

758000

757000

756000

755000

754000

131

Знос основних фондів

92000

75700

92100

92300

91800

15

Капітальні інвестиції

100

200

300

400

200

20

Сировина і матеріали

1800

1900

2000

1800

1900

203

Паливо

700

710

720

730

740

22

Малоцінні та швидкозношувані предмети

4400

710

4000

3800

4400

23

Виробництво

3200

2100

3200

3050

3300

36

Розрахунки з покупцями

1000

1050

1010

1020

1030

30

Каса

300

400

600

800

300

31

Поточний рахунок

91400

91700

89600

94650

91000

631

Розрахунки з постачальниками і підрядниками

400

4010

600

400

500

662

Розрахунки з депонентами

30

40

50

60

30

652

Розрахунки за соціальним страхуванням

200

300

400

200

300

661

Розрахунки за заробітною платою

2200

4200

2000

1300

2190

377

Розрахунки з робітниками за спец. одяг

800

850

830

840

800

64

Розрахунки з бюджетом

-

-

-

-

-

40

Статутний капітал

760000

759000

758000

757600

756000

42

Додатковий капітал

600

7000

800

900

600

44

Нерозподілений прибуток минулих років

6270

6370

4310

9330

6250

Таблиця 5.

Дата

Господарські операції

Сума, грн.

Кореспонденція рахунків

Подат. облік (визначити валові доходи чи валові витрати)

Дт

Кт

1.12

Надійшов на поточний рахунок аванс в рахунок майбутніх доходів від реалізації продукції

150000

     

2.12

Безоплатно отримано ОЗ за справедливою вартістю

4000

     

3.12

Нарахована амортизація з вартості ОЗ (для податкового обліку залишкова вартість:

група 1 (1,25%)

група 2 (6,25%)

група 3 (3,75%))

9000

320000

52000

387000

     

4.12

Реалізовано верстат:

Первісна вартість

Знос

Пред’явлено рахунок покупцю

Відображено ПДВ

Списано залишкову вартість на витрати виробництва

Визначити фінансовий результат: у бухгалтерському обліку та у податковому обліку (для податкового обліку підсумок по групі 2 – 52000 грн.)

30000

12000

36000

6000

18000

?

     

10.12

Надійшли грошові кошти за реалізований верстат

36000

     

11.12

Ліквідовано об’єкт ОЗ:

Первісна вартість

Знос

Витрати на ліквідацію:

Вартість палива

Заробітна плата робітників

Нарахування на заробітну плату (31,8%+2,9%+1,3%+1,3%)

Оприбутковано матеріали, отримані від ліквідації об’єкта ОЗ

Визначити фінансовий результат

2000

2000

300

50

?

600

?

     

12.12

Списано матеріали на ремонт будинку. Ремонт виконано господарським методом

2000

     

19.12

Нарахована заробітна плата:

Працівникам зайнятим у виробництві;

Робітнику, якій виконував капітальний ремонт будинку;

Адміністративним працівникам

22000

12000

11900

     

19.12

Нараховані внески щодо фонду оплати праці:

Пенсійний фонд31,8%

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності 2,9%

Органи соціального страхування на випадок безробіття 1,3%

Органи соціального страхування від нещасного випадку 1,3%

?

?

?

?

     

19.12

Утримано внески із заробітної плати працівників до:

Пенсійний фонд (2,0)%

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (1,0%)

Органи соціального страхування на випадок безробіття (0,5%)

Податок з доходів фізичних осіб (13%)

Суми на користь третіх осіб

Суми на погашення заборгованості з спец. одяг

680

340

170

4265

1500

2140

     

20.12

Списано фактичні витрати на виконаний господарським способом капітальний ремонт будинку

?

     

21.12

Отримано від постачальників матеріали, у тому числі ПДВ.

Оприбутковані матеріали

Відображено податковий кредит

1200

1000

200

     

23.12

Матеріали зі складу передані в виробництво

600

     

23.12

Відображено вартість МБП, переданих у виробництво

400

     

03.01

Отримано в касу кошти для виплати заробітної плати

24904

     

03.01

Виплачено заробітну плату працівникам

23500

     

05.01

Депонується вчасно не затребувана заробітна плата

?

     

05.01

Суму депонованої заробітної плати здано до банку

?

     

27.12

Перераховано з поточного рахунка:

Постачальникам за отримані раніше матеріали

Податки до бюджету

Органам соціального страхування

Заборгованість на користь третіх осіб

1200

490

1000

1500

     

27.12

Пред’явлено рахунок за реалізацію готової продукції

220000

     

29.12

Надійшли грошові кошти на поточний рахунок за реалізацію готової продукції з урахуванням авансу

?

     

30.12

Визначено фінансовий результат від господарської діяльності

?

     

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить