Бухгалтерский учет

Задачі з бухгалтерському обліку з рішенням

Задачі - Основні засоби

1. Первісна вартість об’єкту основних засобів – 13000,00 грн., ліквідаційна вартість – 1000,00 грн. Передбачуваний термін корисного використання – 10 років. Визначте за допомогою прямолінійного методу нарахування амортизації амортизаційну вартість, річну суму амортизації та щомісячну суму амортизації.

Рішення:

1.) АВ = ПВ – ЛВ = 13000 – 1000 = 12000 грн.;

2.) Аріч. = АВ / n = (ПВ - ЛВ) / n = (13000 – 1000) / 10 = 1200 грн. на рік;

3.) Аміс. = Аріч. / 12 місяців = 1200 / 12 = 100 грн. на місяць.

Балансова вартість для кожної групи основних засобів станом на 1.10.2008 р. для нарахування амортизації за ІV квартал складає:

- для 1 групи – 61500,00 грн.;

- для 2 групи – 32400,00 грн.;

- для 3 групи – 9145,00 грн.;

- для 4 групи – 10137,00 грн.

Розрахуйте амортизацію податковим способом.

Рішення:

1.) по групі 1: 61500 х 2 % = 1230 грн.;

2.) по групі 2: 32400 х 10 % = 3240 грн.;

3.) по групі 3: 9140 х 6 % = 546,70 грн;

4.) по групі 4: 10137 х 15 % = 1520, 55 грн.

Всього нараховано амортизації у ІV кварталі 2008 р. 6537,25 грн.

2. Витрати на будівництво об’єктів основних засобів будівельним підрозділом підприємства, включаючи будівельні матеріали, зарплату будівельників, нарахування на заробітну плату та інше, становить 180000,00 грн. Втрати на виконання будівельно – монтажних робіт, виконаних за угодою найнятими працівниками: на заробітну плату - 12800,00 грн.; нарахування на заробітну плату – 4700,00 грн. Списано будівельних матеріалів, витрачених на будівельно – монтажні роботи найнятими працівниками – 7300,00 грн. Побудований господарським способом об’єкт основних засобів здано в експлуатацію.

Розрахуйте його первісну вартість, зробіть необхідні бухгалтерські проведення.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Відображено в обліку вартість робіт, виконаних підрозділом підприємства

15

23

180000

2.

Відображено в обліку витрати на виконання будівельно – монтажних робіт найнятими підприємством працівниками на суму нарахованої заробітної плати

15

66

12800

3.

Відображено в обліку витрати на виконання будівельно – монтажних робіт найнятими підприємством працівниками на суму нарахувань на заробітну плату

15

65

4700

4.

Відображено в обліку витрати на виконання будівельно – монтажних робіт найнятими підприємством працівниками на суму витрачених будівельних матеріалів

15

205

7300

5.

Відображено в обліку первісна вартість зданого в експлуатацію об’єкта основних засобів

10

15

204800

3. Балансова вартість об’єкта основних засобів, який реалізується іншому підприємству складає 280000,00 грн., знос об’єкта - 30000,00 грн. Договірна відпускна вартість об’єкта основних засобів на дату балансу – 265000,00 грн., нараховано ПДВ – 53000,00 грн. Витрати підприємства (без ПДВ), пов’язані з реалізацією об’єкта основних засобів – 2500,00 грн.

Розрахуйте залишкову вартість об’єкту і суму до сплати покупцем. Відобразить операції у бухгалтерських проводках.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Відображено в обліку доход від реалізації об’єкта основних засобів

31

742

318000 (265000 + 53000)

2.

Списано суму зносу реалізованого об’єкту основних засобів

131

10

30000

3.

Списано суму залишкової вартості об’єкту основних засобів

972

10

250000

4.

Списано суму витрат підприємства, пов’язану з реалізацією об’єкта основних засобів

972

30 (31, 685)

2500

5.

Відображено в обліку суму податкових зобов’язань з ПДВ за реалізованим об’єктом виробничих основних засобів

742

643 (641)

53000

4. Згідно облікової політики, на підприємстві до автотранспорту застосовується нарахування амортизації за методом прискореного зменшення залишкової вартості. Якщо ліквідаційна вартість автомобіля КамАЗ дорівнює нулю, тоді амортизуєма вартість дорівнює переоціненій і дорівнює 12000,00 грн. строк корисного використання об’єкту складає 6 років. Розрахуйте амортизаційні відрахування вищезазначеним методом.

Рішення:

1.) Норма амортизації: НАріч. = (1 / n) х 2 = (1 / 6) х 2 = 0,33;

2.) Аріч. = ПВ х НАріч. = 12000 х 0,33 = 3960 грн. на рік;

3.) Аміс. = 3960 / 12 = 330 грн. на місяць.

 

Задачі з бухгалтерського обліку з розв'язками

Бухгалтерська довідка -задачі

За результатами аналізу платоспроможності окремих дебіторів сумнівними визнані наступні заборгованості:

№ з/п

Найменування дебітору

Дата виникнення заборгованості

Сума, грн.

Інформація про боржника

1.

А

18.02.2008 р.

1200,00

Справа про банкрутство

2.

Б

20.10.2008 р.

800,00

Об’ява про ліквідацію

3.

В

20.11.2008 р.

1000,00

Стягується у судовому порядку

Всього:

3000,00

 

Величина сумнівної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2008 р. складає 3000,00 грн. У бухгалтерському обліку здійснено донарахування резерву з урахуванням вхідного сальдо по рахунку 38 на суму 2000 грн. (Дт 944 – Кт 38300 грн.).

1.

Обсяги реалізації продукції підприємства на умовах наступної сплати за 20Х2 р. склали 1000000,00 грн. Залишок резерву сумнівних боргів до складання балансу на 31.12.20Х2 р. – 1000,00 грн. Для визначення коефіцієнта сумнівності підприємство обрало період за останні три роки.

Рік

Чистий дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг на умовах наступної сплати, грн.

Сума дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, що визнана безнадійною, грн.

20ХХ

500000,00

5000,00

20Х1

800000,00

7000,00

20Х2

1000000,00

12000,00

Всього

2300000,00

24000,00

Розрахуйте коефіцієнт сумнівності, відрахування на створення резерву сумнівних боргів.

Рішення:

Для розрахунку коефіцієнта сумнівності підприємство обрало період за попередні три роки (таблиця). В даному випадку коефіцієнт сумнівності буде дорівнювати:

Кс = 24000 / 2300000 = 0,0104;

Відрахування на створення резерву сумнівних боргів за 20Х2 р. складає:

1000000 х 0,0104 = 10400 грн.

Разом із залишком резерву сумнівних боргів на 31.12.20Х2 в звітності за 20Х2 р. резерв відображається у сумі 11400 грн. (1000 + 10400).

Наведений розрахунок відображається у бухгалтерській довідці.

Витрати

Підприємство здійснює наступні операції:

а.) відпущено у виробництво матеріали – 500,00 грн.;

б.) для адміністративної мети використані МШП вартістю – 20,00 грн.;

в.) нарахована заробітна плата – 300, 00 грн.;

г.) нараховані внески до соціальних фондів – 120,00 грн.;

д.) нарахована амортизація на необоротні активи – 80,00 грн.;

ж.) на витрати віднесено суму штрафу, сплаченого контрагенту за порушення умов договору, - 40,00 грн.;

к.) нараховані відсотки за користування кредитом – 100,00 грн.;

л.) ліквідовано об’єкт основних засобів (первісна вартість – 10000,00 грн., знос – 9000,00 грн.)

Здійсніть проводки з використанням класу рахунків 8.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Відпущено у виробництво матеріали

80

20

500

2.

Для адміністративної мети використані МШП

80

22

20

3.

Нарахована заробітна плата

81

66

300

4.

Нараховані внески до соціальних фондів

82

65

120

5.

Нарахована амортизація на необоротні активи

83

13

80

6.

На витрати віднесено суму штрафу, сплаченого контрагенту за порушення умов договору

84

63,68

40

7.

Нараховані відсотки за користування кредитом

85

68

100

8.

Ліквідовано об’єкт основних засобів, знос

13

10

9000

9.

Ліквідовано об’єкт основних засобів, списано балансову вартість

85

10

1000

2.

Згідно з даними сільськогосподарського підприємства, валовий збір зерна озимої пшениці в бункерній вазі склав 20000 ц., а врожайність зерна з 1 га – 40 ц. Загальні витрати на вирощування і прибирання склали 177113 грн. Після очищення і сушки зерна отримані цінні відходи (вміст повноцінного зерна 50 %) – 4100 ц, невикористані відходи та усушка склали 1010 ц. Окрім цього, отримано соломи 10000 ц. Витрати на прибирання, перевезення і скиртування соломи склали 6200 грн.

Розрахуйте: зернові відходи у розрахунку на повноцінне зерно, загальну кількість отриманого повноцінного зерна, суму витрат за вирахуванням вартості соломи, фактичну собівартість 1 ц повноцінного зерна озимої пшениці, кількість чистого зерна після очищення і сушки, собівартість 1 ц зернових відходів.

Рішення:

1.) Зернові відходи у розрахунку на повноцінне зерно складатимуть:

Зв = 4100 ц х 50 % = 2050 грн.

2.) Загальна кількість отриманого повноцінного зерна буде дорівнювати:

20000 ц – 1010 ц – 4100 ц + 2050 ц = 16940 ц

3.) Сума витрат за вирахуванням вартості соломи:

177133 грн. – 6200 грн. = 170913 грн.

4.) Фактична собівартість 1 ц повноцінного зерна озимої пшениці:

170913 грн. / 16940 ц = 10,09 грн.

5.) Кількість чистого зерна після очищення і сушки:

16940 ц – 2050 ц = 14890 ц

6.) Собівартість 1 ц зернових відходів:

(10,99 х 2050 ц)/ 4100 ц = 5,05 грн.

3.

У звітному році на утримання молочного стада витрачено 201500 грн. Отримано молока 4030 ц і телят 205 голів, побічної продукції на суму 6100 грн., кількість кормо – днів утримання корів – 69100.

Визначте: собівартість 1 кормо – дня, собівартість 1 голови приплоду (вартість однієї голови приплоду дорівнює вартості 60 кормо – днів утримання корів), вартість приплоду, вартість молока, собівартість 1 ц молока.

Рішення:

1.) Собівартість 1 кормо – дня складе:

201500 грн. / 69100 к.д. = 2,92 грн.

2.) Собівартість 1 голови приплоду (вартість однієї голови приплоду дорівнює вартості 60 кормо – днів утримання корів):

60 к.д. х 2,92 грн. = 175,20 грн.

3.) Вартість приплоду всього:

205 голів х 175,20 грн. = 35916 грн.

4.) Вартість молока:

201500 грн. – (35916 грн. + 6100 грн.) = 159484 грн.

5.) Собівартість 1 ц молока становить:

159484 грн./ 4030 ц = 39,57 грн.

 

Дебіторська заборгованість - завдання с бухгалтерського обліку с рішенням

1.Задача

Підприємство за договором займу видає працівнику безвідсоткову позику. Сума позики складає 15000,00 грн., строк погашення – 5 років. Позика буде сплачуватись 7 числа кожного місяця шляхом утримання грошових коштів із заробітної плати працівника. Як у регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені операції, що розглядаються?

Рішення:

Заборгованість працівника по займу повністю відповідає визначенню довгострокової дебіторської заборгованості (заборгованість буде погашатися протягом п’яти років, що перевищує 12 місяців або операційний цикл). Тому в бухгалтерському обліку підприємства сума позики відображається на рахунку 163 „Інша дебіторська заборгованість”. В облікових регістрах вказані в умовах задачі операції відобразяться наступним чином:

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

07.05.ХХ

Видано довгострокову позику працівнику підприємства через касу

163

301

15000

2.

07.06.ХХ

Частина заборгованості за позикою утримана із заробітної плати працівника

661

163

250

3.

30.06.ХХ

На дату балансу частина довгострокової заборгованості переведена до складу поточної дебіторської заборгованості

377

163

3000

4.

07.07.ХХ

Із заробітної плати працівника утримана сума чергового платежу у погашення заборгованості за позикою

661

377

250

Проводки, аналогічні № 4, здійснюються 06.08.ХХ р., 07.09.ХХ р. і т.д.

5.

30.09.ХХ

Чергова частина довгострокової заборгованості, що підлягає погашенню протягом 12 місяців, переведена до складу поточної дебіторської заборгованості

377

163

750

Проводки, аналогічні № 5, здійснюються щоквартально, перед складанням квартальної фінансової звітності

2.Задача

Підприємство оптової торгівлі за договором купівлі – продажу відвантажило покупцю товар на загальну суму 20000,00 грн. (у тому числі ПДВ 20 % - 3333,33 грн.). Згідно умов договору оплата товару покупцем повинна бути здійснена на поточний рахунок підприємства продавця протягом 15 діб з моменту відвантаження. Первісна вартість партії товару – 14000,00 грн. Зробіть відповідні проводки.

Рішення:

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

Реалізація партії товарів

1.

27.09.ХХ

Відвантажено партія товару покупцю і відображено дохід від його реалізації

361

702

20000

2.

27.09.ХХ

Відображена сума податкового зобов’язання по ПДВ у складі вартості відвантаженого товару

702

641 / ПДВ

3333,33

3.

27.09.ХХ

Списана балансова вартість товарів

902

281

14000

Сформовано фінансовий результат

4.

27.09.ХХ

Собівартість реалізованих товарів списано на фінансовий результат

791

902

14000

5.

27.09.ХХ

Списано на фінансовий результат дохід, отриманий від реалізації партії товару

702

791

16666,67

Оплата товару покупцем

5.

07.10.ХХ

Отримано від покупця грошові кошти за реалізовану партію товару

311

361

20000

3.Задача.

Підприємство на умовах попередньої оплати придбало два комп’ютери. Затрати підприємства на їх транспортування склали 60,00 грн. (в тому числі ПДВ – 10,00 грн.). Вартість одного комп’ютера 4200,00 грн. (в тому числі ПДВ – 700,00 грн.). Як у регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені операції, що розглядаються?

Рішення:

№ з/п

Дата

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

27.12.ХХ

Перераховано передплату за комп’ютери

371

311

8400

2.

27.12.ХХ

Перераховано передплату за транспортні послуги

371

311

60

3.

27.12.ХХ

Відображену суму податкового кредиту по ПДВ

641

644

1410

4.

04.01.ХХ

Отримано комп’ютери від постачальника

152

631

7000

5.

04.01.ХХ

Відображено списання податкового кредиту по ПДВ

644

631

1400

6.

04.01.ХХ

Підписано акт наданих транспортних послуг та їх вартість включено у первісну вартість комп’ютерів

152

631

50

7.

04.01.ХХ

Відображено списання податкового кредиту по ПДВ

644

631

10

8.

04.01.ХХ

Відображено залік заборгованостей

- з постачальником комп’ютерів

- з транспортною організацією

631

631

371

371

8400

60

9.

05.01.ХХ

Введено комп’ютери в експлуатацію

104

152

7050

Як бачимо, дебіторська заборгованість по виданих авансах виникає в момент перерахування продавцеві коштів або здійснення іншого виду компенсації, що здобувають активів. При цьому дебіторська заборгованість по виданих авансах, так само як і дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, включає всю вартість товарів, що здобувають, (робіт, послуг), включаючи ПДВ, акцизний збір й інші податки й збори.

4.Задача

У підприємства, станом на 31.12.2008 р. є дебіторська заборгованість у сумі 10000,00 грн., в тому числі 1200,00 грн. – заборгованість підприємства А, за яким ведеться справа про банкрутство; 800,00 грн. - заборгованість підприємства Б, що об’явило про свою ліквідацію; 1000,00 грн. - підприємство В, утримання якої ведеться у судовому порядку. Підприємство має сумнів щодо погашення заборгованості дебіторами. Залишок резерву сумнів боргів до складання балансу на 31.12.2008 р. – 1000,00 грн. Який резерв сумнівних боргів буде створено. Інформацію про нього відобразить у бухгалтерській довідці та проводках.

Рішення:

У даному випадку підприємство створює резерв сумнівних боргів у сумі 3000 грн. Інформація про створення резерву буде відображено у бухгалтерській довідці наступним чином:

Нематеріальні активи задачі з розв'язанням

1. Задача. Вартість комп’ютерної програми, яка була розроблена для підприємства – 1800,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 300,00 грн.). Вартість послуг по установці програми – 120,00 грн. (в т.ч. ПДВ – 20,00 грн.). На придбання програми підприємство взяло у банку короткостроковий кредит строком на 6 місяців у розмірі 1500,00 грн. під 30 % річних. Відобразить у бухгалтерському обліку витрати на придбання та установку програми.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

 

Відображено витрати на придбання програми

     

1.

Сума без ПДВ

154

631

1500

2.

На суму ПДВ

641

631

300

 

Відображено витрати на встановлення програми:

     

3.

Сума без ПДВ

154

631

100

4.

На суму ПДВ

641

631

20

5.

Програму введено у господарський обіг

125

154

1600

6.

Оплачено рахунки підрядників (вартість програми та вартість встановлення) з кредитної лінії

631

601

1920

7.

Нараховано відсотки по отриманню кредита ((1800 х 30 х 6) / 12)

951

684

270

8.

Сплачено банківські відсотки

684

311

270

2. Задача. За договором обміну передається НМА, первісна вартість якого складає 2400 грн., накопичена амортизація – 1500,00 грн. Сума, що вказана у договорі (дорівнює справедливій вартості) складає 1200,00 грн. (в тому числі ПДВ – 200,00 грн.) Зробіть відповідні проводки.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Списано суму накопиченої амортизації

133

12

1500

2.

Відображено передачу НМА за договором обміну

377

12

900

3.

Нараховано податкові обов’язки по ПДВ

377

641

200

4.

Отримано НМА (по залишкові вартості)

154

685

900

5.

Відображено суму податкового кредиту

641

685

200

6.

НМА введено у господарський оббіг

12

154

900

7.

Здійснено залік заборгованостей

685

377

1100

3. Задача. Підприємство Б згідно договору дарування передало підприємству А патент на промисловий зразок. Вартість патенту, вказана у договорі, складає 3000,00 грн. Зробіть відповідні проведення.

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Введено промисловий зразок до господарського обігу

124

424

3000

2.

Нараховано амортизація на отримані НМА (у наступному місяці після зарахування до складу НМА)

833

92

133

833

Сума нарахованої амортизації

3.

Одночасно відображено доход у сумі нарахованої амортизації

424

745

Сума нарахованої амортизації

4. Задача. До уставного капіталу підприємства внесена комп’ютерна програма, справедлива вартість якої – 3000,00 грн. Величина уставного капіталу – 30000,00 грн. Як у регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені операції, що розглядаються?

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Сформовано уставний капітал у розмірі, що було заявлено в установчих документів

46

40

30000

2.

Отримана комп’ютерна програма у якості внеску до статутного капіталу

154

46

30000

3.

Програма введена до господарського обігу

125

154

30000

5. Задача. Фахівці підприємства створили рекламний аудиоролік для трансляції на радіо. У процесі його створення підприємство понесло витрати, у тому числі: заробітна плата розробників – 1000,00 грн.; нарахування на фонд оплати праці, зайнятих створенням НМА – 400,00 грн.; сума амортизації комп’ютера, що використовується для роботи над створенням програми – 200,00 грн.; вартість використаних матеріалів – 25,00 грн. Як у регістрах бухгалтерського обліку будуть відображені операції, що розглядаються?

Рішення:

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума

Дт

Кт

1.

Нарахована заробітна плата розробникам

154

661

1000

2.

Відображено суму нарахувань на фонд оплати праці, зайнятих створенням НМА (умовно – 40 %)

154

65

400

3.

Використані МШП (дискети)

154

22

25

4.

Нарахована амортизація по необоротним активам, що використовуються у процесі створення НМА

154

131

200

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительные задания и задачи: