Бухгалтерский учет

Завдання по бухгалтерському обліку - Звітність підприємств

 

Завдання 1  На основі приведених даних заповніть відповідні форми фінансової звітності

Задача 1 На основі даних залишків по бухгалтерських рахунках складіть Баланс підприємства(ф. №1)

Номер та назва рахунку

Сума, грн.

39 «Витрати майбутніх періодів»

450,0

50 «Довгострокові кредити банків»

1960,0

69 «Доходи майбутніх періодів»

9260,0

207 «Запасні частини»

120,0

133 «Знос нематеріальних активів»

390,0

131 «Знос основних засобів»

3750

301 «Каса в національній валюті»

700

60 «Короткострокові кредити банків»

14240,0

201 «Матеріали»

800,0

23 «Незавершене виробництво»

380,0

12 «Нематеріальні активи»

1390,0

442 «Непокриті збитки»

480,0

10 «Основні засоби»

38750,0

41 «Пайовий капітал»

800,0

36 «Розрахунки з покупцями та замовниками»

6000,0

312 «Поточні рахунки в іноземній валюті»

550,0

311 «Поточні розрахунки в національній валюті»

25000,0

643 «Податкові зобов'язання»

7740,0

67 «Розрахунки з учасниками»

1360,0

40 «Статутний капітал»

35120,0

Задача 2 - Згідно з наведеними даними заповнити звіт форми №4 «Звіт про власний капітал»

Дані для заповнення

А. Витяг з форми 1 «Баланс» (на початок звітного періоду), (тис.грн.)

Статті пасиву балансу

на 1.01

на 31.12

 1. Статутний капітал
 2. Пайовий капітал

5060

388

?

?

 1. Інший додатковий капітал
 2. Резервний капітал
 3. Нерозподілений прибуток
 4. Вилучений капітал

Усього

1620

850

156

(260)

7814

?

?

?

?

?

 У ТОВ «Мрія» за звітний період відбулися такі операції, що вплинули на суму власного капіталу:

- у березні проведено до оцінку основних засобів на суму - 15 тис. грн.

- у квітні учасниками зроблено внески до статутного капіталу - 56 тис. грн.

- у листопаді підприємство отримало безоплатно автомобіль ВАЗ 2107-22 тис.грн.

- чистий прибуток за звітний рік склав - 100 тис. грн.

- частину прибутку направлено на поповнення:

а) резервного капіталу - 20 тис. грн.

б) статутного капіталу - 15 тис. грн.

 

Завдання 2 На основі приведених даних заповніть відповідні форми фінансової звітності

Задача 1 На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний рік складіть звіт про фінансові результати (ф. №2)

Номер та назва рахунку

Сума, грн.

702 «Дохід від реалізації товарів» (в т.ч. ПДВ)

135000

713 «Дохід від операційної оренди активів» (в т.ч. ПДВ)

12000

714 «Дохід від операційної курсової різниці»

800

731 «Дивіденди отримані»

21000

72 «Дохід від участі в капіталі»

5000

902 «Собівартість реалізованих товарів»

85000

92 «Адміністративні витрати»

10500

93 «Витрати на збут»

8000

946 «Втрати від знецінення запасів»

500

945 «Втрати від операційної курсової різниш»

600

977 «Інші витрати звичайної діяльності»

3500

981 «Податки з прибутку від звичайної діяльності»

?

811 «Виплати за окладами»

18000

833 «Амортизація нематеріальних активів»

3000

814 «Оплата відпусток»

2000

804 «Витрати тари й тарних матеріалів»

10000

806 «Витрати запасних частин»

6000

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бух. обліку (рядок 180).

Задача 2 Згідно з наведеними даними заповнити форму 3 "Звіт про рух грошових коштів". Дані для виконання: ТОВ "Південь" за звітний період має наступні дані.

№ п/п

Дані для заповнення

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

1.

Основні засоби

164,1

108,3

2.

Знос основних засобів

11,3

7,7

3.

Довгострокові фінансові інвестиції

18,2

15,0

4.

Товари

0,8

2,3

5.

Нематеріальні активи

4,0

2,3

6.

Знос нематеріальних активів

1,4

0,3

7.

Виробничі запаси

13,3

15,6

8.

Готова продукція

36,8

38,2

9.

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

45,0

41,0

10.

Грошові кошти в національній валюті

57,0

17,0

11.

Витрати майбутніх періодів

30,3

24,3

12.

Статутний капітал

187,6

187,6

13.

Резервний капітал

23,0

3,0

14.

Короткостроковий кредит банку

14,0

4,0

Продовження

1

2

3

4

15.

Нерозподілений прибуток звітного періоду

86,7

47,5

16.

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

36,5

13,9

17.

Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці

9,0

-

18.

Дохід (виручка) від реалізації продукції

97,2

-

19.

Собівартість реалізованої продукції

33,6

-

20.

Адміністративні витрати

10,3

-

21.

Витрати на збут

4,1

-

22.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

9,9

-

23.

Амортизація

8,8

-

Додаткові дані.

Згідно з даними обліку за звітний період:

- сплачено податок на прибуток у сумі — 9,9 тис. грн;

- основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові інвестиції придбані за грошові кошти;

- надзвичайних подій за звітний період не сталося.

 

Завдання 3 На основі приведених даних заповніть відповідні форми фінансової звітності

Задача 1 На основі інформації про доходи та витрати підприємства за звітний період складіть звіт про фінансові результати (ф. №2)

Номер та назва рахунку

Сума, грн.

701 «Дохід від реалізації продукції» (в т.ч. ДДВ)

180000

704 «Вирахування із доходу»

2000

711 «Дохід від реалізації іноземної валюти»

12000

715 «Отримані штрафи, пені, неустойки»

2000

741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій»

15000

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

67000

92 «Адміністративні витрати»

16000

93 «Витрати на збут»

14000

942 «Собівартість реалізованої іноземної валюти»

12600

949 «Інші витрати операційної діяльності»

3000

951 «Відсотки за кредит»

2000

971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»

14000

981 «Податки на прибуток від звичайної діяльності»

?

815 «Оплата іншого відпрацьованого часу»

1800

812 «Премії та заохочення»

2000

823 «Страхування на випадок безробіття»

1000

805 «Витрати будівельних матеріалів»

3400

803 «Витрати палива»

1700

Розрахуйте суму податку з прибутку за даними бухгалтерського обліку (рядок 180).

Задача 2. Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху власного капіталу та заповніть звіт про власний капітал (ф. №4) (тис. грн.)

Статті пасиву балансу

на 1.01

на 31.12

І.Власний капітал

   

Статутний капітал

50,0

?

Додатковий вкладений капітал

20,0

?

Інший додатковий капітал

6,5

?

Резервний капітал

12,5

?

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

25,0

?

Неоплачений капітал

(25,0)

?

Вилучений капітал

(3,0)

?

Усього за розділом І

86,0

?

Операції за звітний рік

 1. Чистий прибуток за звітний рік склав - 16,0 тис. грн..
 2. На поповнення резервного капіталу спрямовано - 3 тис. грн.
 3. На виплату дивідендів спрямовано - 5 тис. грн..
 4. Реалізовані акції, раніше викуплені у акціонерів за ринковою вартістю - 4,0 тис. грн.(номінальна вартість викуплених акцій - 3 тис. грн.)
 5. Внесено засновником в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу - 25 тис. грн.
 6. Безоплатно надійшли основні засоби - 14 тис. грн.
 7. У грудні здійснена до оцінка основних засобів - 6 тис. грн.

 

Завдання 4 На основі приведених даних заповніть відповідні форми фінансової звітності

Задача 1. Згідно наведеними даними складіть форму № 3 «Звіт про рух грошових коштів»:

А. Витяг з форми 1 «Баланс»

Код

Рядка

Назва статті

За попередній, період

За звітний період

1

2

3

4

 

Актив

   

010

030

031

032

100

120

130

150

160

210 230 260 280

Залишкова вартість нематеріальних активів

Залишкова вартість основних засобів

Первісна вартість основних засобів

Знос основних засобів

Усього по розділу 1

Виробничі запаси

Незавершене виробництво

Готова продукція

Векселі одержані

Циста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості

Інша дебіторська заборгованість

Грошові кошти в національній валюті

Усього по розділу 2

Баланс

-

124,9

126,2

(1,3)

124,9

5,4

2,7

3,0

-

2,8

3,1

50,1

67,1 192,0

0,8

123,7 126,2 (2,5) 124,5

10,7

1,0

7,5

1,5

16,6

0,2

24,4

61,9 186,4

 

Пасив

   

300

340

350

380

400

430

440

480

Статутний капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)

Усього по розділу 1

Забезпечення виплат персоналу

Усього по розділу 2

Довгострокові кредити банків

Усього по розділу 3

150,0

9,2

(4,1)

155,1

7,2

7,2

5,2

5,2

150,0

9,2

(8,6) 150,6

2,0

2,0

3,5

3,5

Продовження

1

2

3

4

500

520

540

550 570 580 620 640

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточні зобов'язання за розрахунками з одержаних авансів

Поточні зобов'язання за розрахунками:

- з бюджетом

- за розрахунками зі страхування

- за розрахунками з оплати праці

Усього по розділу 4

Баланс

7,7

1,6

1,7

2,8

3,4

7,3

24,5 192,0

2,5

1,6

5,0

4,8

7,0

9,4

27,8

186,4

В. Витяг з форми 2. «Звіт про фінансові результати»

Код рядка

Назва статті

За попередній, період

За звітний період

170

175

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування

Прибуток

Збиток

-

4,5

-

-

Задача 2. Згідно з наведеними даними заповнити форму 4 «Звіт про власний капітал»

А. Витяг з форми 1 «Баланс»

   

Залишки власного капіталу на початок звітного періоду: (тис.

грн.)

Статті пасиву балансу

на 1.01

на 31.12

 1. Статутний капітал

1800,0

?

 1. Додатковий вкладений капітал

120,0

?

 1. Інший додатковий капітал

820,0

?

 1. Резервний капітал

145,0

?

 1. Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

(25,0)

?

 1. Неоплачений капітал

(103,0)

?

Усього

2757,0

?

 

Б. За звітний період підприємство «Стимул» отримало 180 тис. грн. прибутку.

Частину прибутку підприємство направило на:

- поповнення резервного капіталу - 18 тис. грн.

- виплату дивідендів - 27,5 тис. грн.

У листопаді місяці підприємство отримало безоплатно комп'ютер – 5 тис.грн. і в грудні проведено уцінку основних засобів, що вже дооцінювались на суму - 25 тис. грн.

 

Завдання 5 На основі приведених даних заповніть відповідні форми фінансової звітності

Задача. На основі даних залишків по бухгалтерських рахунках складіть Баланс підприємства (ф. № 1).

Номер та назва рахунку

Сума, грн.

1

2

10 «Основні засоби»

6800

131 «Знос основних засобів»

800

40 «Статутний капітал»

10000

44 «Нерозподілені прибутки» (непокриті збитки)

300

46 «Неоплачений капітал»

1300

207 «Запасні частини»

500

27 «Готова продукція сільського господарства»

2000

203 «Паливо»

300

36 «Розрахунки з покупцями»

4700

Продовження

1

2

38 «Резерв сумнівних боргів»

400

34 «Короткострокові векселі отримані»

800

311 «Рахунки в банку в національній валюті»

3298

301 «Каса в національній валюті»

2,0

60 «короткострокові позики банків»

900

63 «Розрахунки з постачальниками»

4400

66 «Розрахунки з оплати праці»

80

65 «Розрахунки зі страхування»

20

642 «Розрахунки за обов'язковими платежами»

200

Задача. Складіть всі необхідні бухгалтерські проводки по руху капіталу та заповніть звіт про власний капітал (ф. №4) (тис грн.)

Статті пасиву балансу

на 1.01

на 31.12

І.Власний капітал

   

Статутний капітал

64,8

?

Додатковий вкладений капітал

98,9

?

Інший додатковий капітал

9272,3

?

Резервний капітал

7,2

?

Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)

(425,7)

?

Неоплачений капітал

(8,0)

?

Вилучений капітал

?

Усього за розділом І

9009,5

?

Операції за звітний рік

 1. В минулому звітному році величину іншого додаткового капіталу було завищено на 270,3 тис. грн.
 2. Здійснено уцінку нематеріальних активів на 3,0 тис. грн.
 3. Нерозподілений прибуток за звітний період склав 487,9 тис. грн..
 4. Здійснено нарахування дивідендів учасниками в розмірі 5,0 тис. грн.
 5. Спрямовано частину прибутку на поновлення резервного капіталу - 3,0 тис.грн
 6. Безкоштовно отримані основні засоби на суму 13,5 тис. грн.
 7. Петренком П.О. внесені кошти на поточний рахунок (внесок до статутного капіталу) - 8 тис. грн.

Комментарии  

0 #1 Юля 09.02.2015 12:30
кто знает эту задачу?? Помогите плисс(((
Пидприемство ВАТ " Сузиря" отримало збитки внаслидок землетрусу в суми 200 тис. грн. Надзвичайни витрати пидприемства були частково видшкодовани за рахунок коштив державного бюджету - 35 тис. грн. 30%- ставка податку на прибуток. Визначити: суму надзвичайних збиткив, що видображаються у звити про финансови результати
Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Дополнительные задания и задачи: